32343

Pedag Tech Pro Waterproofer

Impregneringsspray til sko og tekstiler

Varenr:110849EAN: 4000354320232
129,-
Stk
4 på lager
BeskrivelseHAR DU SETT PÅ DISSE?
Beskrivelse

Pedag Tech Pro Waterproofer impregneringsspray svart

Impregneringsspray med silikon som gir en langvarig og dyp beskyttelse.
  • Impregneringsspray for alle type materialer
  • Effektiv beskyttelse mot fukt, smuss og flekker
  • PFC-fri

Impregneringsspray med silikon som gir en langvarig og dyp beskyttelse. Effektiv beskyttelse mot fukt, smuss og flekker. Passer spesielt til sko, klær og ryggsekker. Volum: 400 ml.

 

Fareutsagn

H222Ekstremt brannfarlig aerosol.
H315Irriterer huden.
H336Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H229Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Forsiktighetsutsagn

P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P405Oppbevares innelåst.
P403, 233Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P211Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264Vask … grundig etter bruk.
P271Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273Unngå utslipp til miljøet.
P280Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P362Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P304, P340VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P410, P412Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501Innhold/beholder leveres til …
P101Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk
HAR DU SETT PÅ DISSE?
Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.